Giới thiệu cuộc thi
Lượt đọc 6215Ngày cập nhật 19/10/2022
 

1. Hội thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bình đẳng giới trên địa bàn các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới. Đồng thời tạo điều kiện để các ngành, các cấp đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ về bình đẳng giới năm 2023 và các năm tiếp theo;

2. Hội thi là một đợt cao điểm bồi dưỡng các kỹ năng tuyên truyền chính sách, pháp luật về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ ngành Lao động-TB&XH và các ngành liên quan đặc biệt là cộng tác viên, tuyên truyền viên tại các địa phương;

3. Hội thi là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tuyên truyền viên, cộng tác viên; cung cấp, bổ trợ kiến thức pháp luật cơ bản về bình đẳng giới, bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng, hình thành thói quen chủ động tìm hiểu chính sách, pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật vì mục tiêu phát triển toàn diện để bình đẳng giới thực chất;

4. Thông qua Hội thi lựa chọn được các sáng kiến, mô hình, giải pháp truyền thông hiệu quả thiết thực nhằm nhân rộng trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết có hiệu quả một số vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em vùng DTTS&MN.

 

    Email   In